christelijke datingsite en community

Algemene voorwaarden

(Gebruiksvoorwaarden, bijgewerkt op 09/06/2021)
De regels van deze Algemene Voorwaarden gelden enkel voor de gebruikers van de Funky Fish-sites: www.funkyfish.nl, www.funkyfish.be, www.funkyfishdating.com, funkyfish.de en andere url's die naar Funky Fish datingcommunities leiden.

Funky Fish® is een datingcommunity die via het Internet toegankelijk is voor leden van Funky Fish. De meeste functionaliteiten van Funky Fish zijn gratis. Andere Diensten zijn voor Funky Fish leden tegen betaling toegankelijk.

Wij verzoeken je de onderstaande Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je je bij Funky Fish registreert als een Funky Fish Lid, om zo de ontwikkeling van een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande site te waarborgen. Door Lid te worden van Funky Fish, verklaar je dat je akkoord gaat met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, kun je je niet bij Funky Fish registreren. Registratie bij één of meer Diensten van Funky Fish, alsmede het gebruik van deze website, impliceert volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden door het Lid. Onderaan de registratiepagina bevindt zich een selectievakje met de tekst "Ik verklaar dat ik minimaal 18 jaar oud ben en dat ik de Gebruiksvoorwaarden van Funky Fish heb gelezen". Door op dit selectievakje te klikken, erkent het Lid dat hij/zij gebonden is aan alle bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Inleiding

Artikel 1. definities

Artikel 2. toegang en registratie

 • 2.1. voorwaarden voor toegang en registratie

Artikel 3. gebruik van Funky Fish

 • 3.1. verplichtingen voor Funky Fish
 • 3.2. verplichtingen voor het Lid

Artikel 4. tarieven en betalingsvoorwaarden

Artikel 5. privacy en bescherming van gegevens van leden

Artikel 6. intellectueel eigendom

 • 6.1. inhoud door Funky Fish verstrekt
 • 6.2. inhoud door leden verstrekt

Artikel 7. aansprakelijkheid en garantie

 • 7.1. functioneren van de Funky Fish website en Diensten
 • 7.2. informatie en inhoud door leden verstrekt
 • 7.3. koppelingen ("links")
 • 7.4. beperking van aansprakelijkheid

Artikel 8. beëindiging en herroepingsrecht

Artikel 9. overeenkomst tussen het Lid en Funky Fish

Artikel 10. toevoegingen van Funky Fish op de Gebruiksvoorwaarden

 • 10.1. de termijn van het door het Lid aangeschafte Abonnement is nog niet afgelopen:
 • 10.2. de termijn waarvoor het Abonnement was aangeschaft is verstreken:

Artikel 11. jurisdictie en toepasbaar recht

Artikel 12. over Funky Fish
Artikel 1. Definities

Onderstaande woorden, beginnend met een hoofdletter, zijn binnen het kader van deze Gebruiksvoorwaarden als volgt gedefinieerd:

"Funky Fish" verwijst naar het geheel van Diensten dat erop gericht is persoonlijke, vrijetijds en niet-zakelijke online ontmoetingen tussen personen te faciliteren. Funky Fish is op verschillende manieren toegankelijk (via Internet, etc.), zowel gratis als betaald.

"Abonnement" verwijst naar een betaald vast bedrag dat gedurende een bepaalde periode toegang geeft tot betaalde Diensten van Funky Fish. Verschillende Abonnementen geven toegang tot variërende betaalde Diensten.

"Dienst(en)" verwijst naar het geheel van Diensten dat toegankelijk is voor Funky Fish Leden, zowel de gratis als de betaalde Diensten.

"Betaalde Diensten" verwijst naar het collectief van Diensten die toegankelijk zijn voor betalende Funky Fish Leden

"Lid/Leden" verwijst naar de, al dan niet betalende, geldig geregistreerde gebruiker(s) van de Funky Fish Diensten.

"Gebruiksvoorwaarden" verwijst naar deze overeenkomst.


Artikel 2. Toegang en registratie

2.1 Voorwaarden voor toegang en registratie
Het Lid is verantwoordelijk voor de middelen (computer, software, telecommunicatiesystemen, etc.) waarmee toegang tot de Diensten wordt verkregen. Dat geldt ook voor de kosten van telecommunicatie die voor het gebruik van Funky Fish in rekening worden gebracht.

Om Lid te kunnen worden van Funky Fish, moet je tenminste 18 jaar oud zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen.

Om Lid van Funky Fish te zijn, dient men zich in te schrijven en de Algemene Voorwaarden die op de Funky Fish-site van het land staan waar het Lid woont, te respecteren.

Het Lid garandeert dat de door hem of haar verstrekte gegevens correct zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. Het Lid zal Funky Fish onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen in de gegevens die bij de registratie zijn verstrekt of zal deze gegevens zo nodig zelf aanpassen op de eigen pagina's van de Funky Fish site.

Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder Lid over inloggegevens(e-mailadres en een wachtwoord). Deze aanmeldingsnaam en dit wachtwoord zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet aan derden bekend worden gemaakt of met derden worden gedeeld. Als een Lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in strijd is met het doel van deze informatie, zal Funky Fish het account van het Lid opheffen.

Wanneer een Lid zich heeft geregistreerd, dan is hij of zij ook meteen geabonneerd op de nieuwsbrieven van Funky Fish.

Het Lid is als enige aansprakelijk voor het gebruik door derden van de aanmeldingsgegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van het Lid worden gedaan, ongeacht of deze al dan niet frauduleus zijn. Het Lid vrijwaart Funky Fish tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Funky Fish niet verplicht is tot en evenmin beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is Funky Fish bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een Lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het Lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, moet hij of zij Funky Fish hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Wanneer een Lid een vriend(in) wil introduceren en de contactgegevens van deze persoon naar Funky Fish stuurt, dient het Lid eerst toestemming van de vriend(in) te hebben verkregen om zijn/haar gegevens door Funky Fish te laten verwerken. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om deze vriend(in) via een electronisch bericht op de hoogte te brengen van Funky Fish en haar Diensten. Dit bericht zal worden gestuurd in naam van en op het account van het Lid dat Funky Fish deze persoonlijke gegevens heeft verstrekt. Op die wijze verstrekt het Lid openlijk en vrijwillig de betreffende informatie op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.

Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit zal Funky Fish de accounts opheffen van Leden die de datingservice gedurende minimaal 2.5 jaar niet hebben gebruikt. Deze periode van 2.5 jaar zal ingaan vanaf het laatste geregistreerde gebruik van de Funky Fish Diensten.


Artikel 3. Gebruik van Funky Fish

Na registratie en activatie, kan het Lid gebruik maken van de Diensten van Funky Fish. De prijzen en betalingsvoorwaarden voor de verschillende Diensten zijn vermeld in het Artikel "Tarieven en Betalingsvoorwaarden" van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, welke ten allen tijde toegankelijk zijn via de Funky Fish website tijdens de presentatie of het gebruik van de Betaalde Dienst(en) waar het Lid toegang toe wenst.

3.1. Verplichtingen voor Funky Fish
Funky Fish biedt o.a. op afstand en door middel van electronische middelen een online dating en community service aan via het Internet. Het is niet Funky Fish's doel om te adviseren over of als bemiddelaar op te treden voor huwelijken en lange relaties. Het behoort niet tot Funky Fish's activiteiten,om toegang te verlenen tot het Internet netwerk of om een electronische communicatie service aan het publiek aan te bieden. Dientengevolge heeft Funky Fish geen wettelijke verplichting om de identiteit van Leden vast te stellen wanneer zij op de Funky Fish website komen of om toezicht te houden op de geplaatste inhoud van de Leden. Omdat Funky Fish technisch niet in staat is om dergelijke Diensten te leveren, garandeert Funky Fish niet dat zij de identiteit van Leden zal vaststellen of dat zij de door de Leden, onder hun eigen verantwoordelijkheid geplaatste inhoud, zal wijzigen.

Funky Fish kan niet aansprakelijk worden gehouden voor in strijd met de waarheid gedane uitingen van het Lid. Om die reden is het noodzakelijk dat Leden bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen wanneer zij afspreken om een ander Lid te ontmoeten. Funky Fish aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontmoetingen tussen Leden op de Funky Fish website of voor ontmoetingen tussen Leden en/of niet-Leden die voortvloeien uit het gebruik van de Funky Fish website en bijbehorende Diensten. Bovendien is het bij een eerste afspraak raadzaam om iemand in je omgeving daarover te informeren en om af te spreken in een openbare gelegenheid (café, bar, restaurant etc.)

In verband hiermee wijst Funky Fish de Leden erop dat zij via de Diensten aan andere Leden geen gegevens openbaar mogen maken aan de hand waarvan hun identiteit kan worden achterhaald (zoals achternaam, (e-mail)adres of telefoonnummer).

3.2 Verplichtingen voor het Lid
De bepalingen van dit Artikel zijn van toepassing onverminderd hetgeen in het Artikel "Beëindiging" is vermeld. Tijdens het gebruik van de Diensten zal het Lid met name voldoen aan verbintenissenrecht, de rechten van derden en deze Gebruiksvoorwaarden.

3.2.1. Algemene verplichtingen:

Het Lid heeft de volgende Algemene Verplichtingen:
 • oprecht handelen ten opzichte van Funky Fish en andere Leden
 • het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door Funky Fish en andere Leden wordt aangeleverd
 • erkennen dat uitsluitend hij/zij de grenzen van zijn/haar privacy aangeeft en dat het uitsluitend zijn/haar eigen verantwoordelijkheid is om alleen die persoonlijke informatie met Funky Fish en andere Leden te delen die geacht wordt niet schadelijk te zijn.
3.2.2. Belangrijke verplichtingen:

Het Lid heeft de volgende Belangrijke Verplichtingen:
 • Het is niet toegestaan Funky Fish te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld acquisitie, uitlokking of prostitutie
 • Het is niet toegestaan om onjuiste of onechte informatie of inhoud te plaatsen, te verspreiden of uit te zenden, in welke vorm ook
 • Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden. Tevens is het niet toegestaan inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan welke inhoud dan ook te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van Funky Fish of met de geldende wetten en regelgeving of fatsoensnormen. Met name foto's, videobeelden en alle informatie, gegevens of bestanden, die door Leden van Funky Fish worden verstrekt, moeten van fatsoen getuigen en uitsluitend betrekking hebben op het desbetreffende Lid zelf of op een derde van wie het Lid uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen. Bovendien berust de verantwoordelijkheid voor dergelijk materiaal uitsluitend bij het desbetreffende Lid
 • Het is niet toegestaan persoonlijke gegevens, waarmee Leden buiten Funky Fish om contact met elkaar kunnen opnemen (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enzovoort), op de Funky Fish website te vermelden
 • Het is niet toegestaan informatie of inhoud, in welke vorm ook, te plaatsen, te verspreiden of uit te zenden met de bedoeling het normale gebruik van de Diensten te beperken, te verstoren of onmogelijk te maken. Tevens is het niet toegestaan normaal communicatieverkeer tussen Leden op de site te onderbreken en/of te vertragen middels software, wormen, virussen, logische bommen, massamailings etc. Funky Fish behoudt zich het recht voor om massamailings, die door een Lid zijn verzonden, te verwijderen teneinde de kwaliteit van het gebruik van de Diensten voor Leden te waarborgen
 • Het is niet toegestaan informatie of inhoud, in welke vorm ook, te plaatsen , te verspreiden of uit te zenden met koppelingen naar websites van derden die illegaal zijn, in strijd zijn met algemeen geldende normen en/of in strijd met de uitgangspunten van Funky Fish zijn
 • De inloggegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor identificatie doeleinden bij de Diensten. Het is het Lid niet toegestaan om zijn/haar inloggegevens te verspreiden of toegankelijk te maken voor of te delen met een derde
 • Garanderen dat persoonlijke gegevens op zijn/haar omgeving legaal worden verspreid, zonder gevaar voor schade. Om die reden dient het Lid vooraf toestemming te verkrijgen van Leden binnen die betreffende omgeving voor het, op naam van het Lid, ontvangen van een email van Funky Fish
 • De Diensten te gebruiken in overeenstemming met de doelstellingen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het niet voldoen aan de Belangrijke Verplichtingen zoals bovenstaand weergegeven vormt een ernstige wanprestatie door het Lid. Onverminderd de bepalingen in het artikel over "Beëindiging", behoudt Funky Fish zich het recht voor om bij schending van één of meer van deze belangrijke verplichtingen door een Lid, de overeenkomst met het Lid te beëindigen en definitief de account(s) van het betreffende Lid te verwijderen.


Artikel 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden

De Betaalde Diensten kunnen worden gebruikt door Leden die in het bezit zijn van een inlog en wachtwoord. De Leden kunnen Betaalde Diensten aanschaffen met Ideal, Giropay, een creditbard of via overschrijving. Ook kunnen Leden Betaalde Diensten winnen in prijsvragen of competities.

De tarieven en betalingsvoorwaarden van de verschillende Betaalde Diensten zijn hieronder aangegeven en zijn ten allen tijde te raadplegen op de Funky Fish website, en uiterlijk op het moment van de presentatie en/of het in gebruik nemen van de Dienst(en) door het Lid.

Funky Fish behoudt zich het recht voor de tarieven van de geleverde Diensten, gezien de evolutie van de kosten van de Diensten, te kunnen wijzigen, maar het Lid zal hiervan op de hoogte worden gebracht vanaf het moment van online plaatsen op de Funky Fish-site van deze wijzigingen. De wijzigingen gelden vanaf (1) een maand na online plaatsing.

Voor Leden die zich na het online plaatsen van deze wijzigingen inschreven, gelden de wijzigingen meteen omdat zij het door het Lid worden aangeven deze te accepteren.

Conform artikel 10 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden kan het Lid waarvan het betaalde Abonnement nog geldig is en reeds voor de wijziging van de voorwaarden aangekocht werd de Algemene Voorwaarden die ten tijde van de aankoop van het Abonnement golden tot het einde van de geldigheid van het Abonnement behouden.

Het Lid waarvan de geldigheid van het betaalde Abonnement reeds verlopen is, kan in de (4) vier maanden volgende op de in werking treding van de nieuwe Algemene Voorwaarden de procedure die onder het artikel 'Opheffing' staat uitvoeren. Indien het Lid dit na die tijd nog niet heeft uitgevoerd wordt deze geacht de nieuwe Gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Funky Fish betaalde Diensten:

Goudvis voor drie maanden
EU 19,50
In een keer betaald/afgeschreven via iDeal of creditcard

Goudvis voor een jaar
EU 29,50
In een keer betaald/afgeschreven via iDeal of creditcard

Goudvis voor een maand
EU 9,95
In een keer betaald/afgeschreven via iDeal of creditcard

Prijzen zijn in Euro en inclusief BTW.

De aanschaf van een Abonnement ten laste van de account van het Lid valt nagenoeg samen met de goedkeuring van de transactie. Bij een overschrijving kan een validatietermijn tot 10 werkdagen gelden.

Het Lid kan op elk gewenst moment Funky Fish informeren dat hij/zij het Abonnement wil beëindigen. De beëindiging wordt van kracht, op het moment dat het lid het Abonnement beëindigt. Er wordt geen restitutie verleend voor de eventuele resterende periode dat het Abonnement geldig was.


Artikel 5. Privacy en bescherming van gegevens van leden

Funky Fish hanteert strikte normen ten aanzien van de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens. Lees hierover onze privacyverklaring.

Het is mogelijk dat door bepaalde gegevens, opmerkingen of inhoud (foto's en videobeelden) die Leden naar eigen inzicht en op eigen verantwoording en initiatief verstrekken, de etnische afkomst, nationaliteit, religie en/of seksuele voorkeur van een Lid wordt prijsgegeven. Door het verstrekken van dergelijke, geheel optionele, informatie geeft het Lid blijk van zijn/haar bedoeling en verklaart dientengevolge expliciet akkoord te gaan met en als enige verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van deze 'gevoelige' gegevens door Funky Fish. Het Lid aanvaardt hiervoor uitdrukkelijk de volledige verantwoordelijkheid.

Ieder Lid kan toegang verkrijgen of om toegang verzoeken tot de informatie die betrekking op hem/haar heeft teneinde deze informatie aan te passen, te verwijderen of Funky Fish te verbieden hiervan gebruik te maken, door te schrijven naar het postadres van Funky Fish (Hoge Naarderweg 8, 1217 AE, Hilversum, Nederland) of door de persoonsgegevensformulieren in te vullen. Ieder Lid dient daarbij nauwkeurig zijn persoonlijke identificatie te vermelden.


Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 Inhoud door Funky Fish verstrekt
De merken (inclusief Funky Fish®, andere niet uitgesloten) logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst die op de Funky Fish website en in de Diensten voorkomen, en daar geplaatst zijn door Funky Fish, zijn het intellectuele eigendom van Funky Fish of haar partners en mogen op straffe van juridische maatregelen niet worden gedupliceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Funky Fish of haar partners.

De gebruiksrechten die door Funky Fish aan Leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot de toegang, het downloaden, afdrukken en kopiëren naar alle media (vaste schijf, cd-rom, usb, enzovoort) en tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en tijdens de duur van het Funky Fish-lidmaatschap van het Lid. Al het andere gebruik door Leden zonder toestemming van Funky Fish is verboden.

Het is Leden in het bijzonder verboden om de Diensten, webpagina's van Funky Fish en de softwarecode van elementen waaruit de Funky Fish Diensten en de site zijn opgebouwd, op welke manier dan ook te wijzigen, kopiëren, dupliceren, verspreiden, over te dragen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.2 Inhoud door leden verstrekt
Het Lid verstrekt Funky Fish een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door Leden wordt verstrekt met het doel deze inhoud te verspreiden op de website van Funky Fish.

Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van Funky Fish op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op de Leden (informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.) via alle of een deel van de Funky Fish Diensten (op de Funky Fish website, via e-mail) en/of in mailings die Funky Fish verzendt en, meer algemeen, via alle distributiemedia, met name bepaalde electronische communicatiemedia (e-mail, Internet, DVD-rom, SD-card of USB) of audiovisuele communicatiemedia (pers, radio, analoge televisie, digitale televisie, kabel of satelliet).

Het Lid geeft Funky Fish uitdrukkelijk toestemming deze inhoud aan te passen aan het uiterlijk van de Funky Fish Diensten en/of de andere bovenvermelde communicatiemedia, en/of deze inhoud aan te passen aan de technische vereisten of juiste media-indelingen. Dit recht wordt algemeen verleend voor de wettelijke duur van de verleende rechten onder de Nederlandse en buitenlandse wetgeving en de huidige en toekomstige internationale verdragen, inclusief uitbreidingen die eventueel met betrekking tot de duur zijn overeengekomen. Het is Leden verboden om inhoud die betrekking heeft op andere Leden te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de Diensten voor de persoonlijke doeleinden en privé-doeleinden van het Lid zelf.


Artikel 7. Aansprakelijkheid en garantie

7.1 Functioneren van de Funky Fish website en Diensten
Teneinde goed gebruik te kunnen maken van de Diensten, moet het Lid beschikken over de geschikte hardware, software en parameters: Chrome of een vergelijkbare internetbrowser waarin JavaScript functies, cookies en popups zijn ingeschakeld.

Het Lid dient te beschikken over kennis van de hardware en software die vereist is voor het werken met internet, of waar van toepassing, met internetDiensten, telefoonDiensten en dient te erkennen dat de eigenschappen en beperkingen van het Internet het niet mogelijk maken om garanties te geven omtrent de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensverwerking via het Internet.

Funky Fish kan niet garanderen dat de Diensten goed zullen werken als het Lid een programma voor het onderdrukken van popups activeert. Een dergelijk programma moet worden uitgeschakeld voordat gebruik wordt gemaakt van de Diensten.

Funky Fish garandeert niet dat haar Diensten bruikbaar zullen zijn indien de Internet service provider van het Lid niet in staat is de Diensten op correcte wijze aan te bieden. Funky Fish kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren, het niet beschikbaar zijn of andersoortige problemen met betrekking tot het gebruik van de Funky Fish website als gevolg van fouten in de software, problemen van de Internet service provider, problemen op het netwerk of elke andere reden welke buiten de invloedssfeer van Funky Fish ligt.Daarnaast geldt dat gebruikers van AOL problemen kunnen ondervinden bij het correct uitvoeren van Funky Fish ten gevolge van de specifieke instellingen van deze internetbrowser.

Om deze reden garandeert Funky Fish niet dat de Diensten zullen functioneren zonder onderbrekingen of fouten. Het functioneren van de site kan in het bijzonder tijdelijk worden onderbroken voor onderhoud, updates of technische verbeteringen of om te werken aan verbetering van de inhoud en/of presentatie. Indien mogelijk, zal Funky Fish Leden vooraf informeren over onderhoudswerkzaamheden of updates.

7.2 Informatie en inhoud door leden verstrekt
Informatie die door een Lid aan Funky Fish wordt verstrekt, moet juist zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid. De gevolgen van openbaarmaking van deze informatie over het leven van het Lid en/of andere Leden, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van het desbetreffende Lid. Het Lid neemt het initiatief tot openbaarmaking en verspreiding van persoonlijke informatie, gegevens, tekst, inhoud en beelden via Funky Fish. Om die reden doet het Lid afstand van elke verhaalsmogelijkheid op Funky Fish, met name op grond van mogelijke schade aan het imago, de reputatie of de privacy van het Lid, voortkomend uit de verspreiding of openbaarmaking van informatie over het Lid onder de voorwaarden vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, met name in artikel 5, "Privacy en bescherming van gegevens van Leden".

Funky Fish kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het gaat om de juistheid of onjuistheid van de informatie en inhoud die wordt verstrekt (en de consequenties daarvan) door Leden of bezoekers van de website. Evenmin kan Funky Fish aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die door een Lid wordt verspreid en die in strijd is met de rechten van een of meer andere Leden of derden.

De kwaliteit die zowel door Funky Fish als door haar Leden van de Funky Fish ontmoetingsservice verwacht wordt, maakt het noodzakelijk dat Leden in hun gedrag en uitingen voldoen aan bepaalde ethische normen, de rechten van derden respecteren, en voldoen aan de toepasbare wetten en regelgeving. In het kader van het voldoen aan kwaliteitseisen, individuele verantwoordelijkheid en ethiek, maakt Funky Fish het mogelijk dat Leden, op haar site, gegevens (foto's, tekst, beelden), gedrag of teksten van een Lid, welke inbreuk lijken te maken op de toepasselijke wetten en regelgeving, het imago of doel van de Funky Fish service, de rechten derden of algemene normen en waarden, kunnen melden. De Leden erkennen en accepteren dat de door hen aangeleverde gegevens, alsmede hun gedrag en teksten op de Dienst(en), kunnen worden opgemerkt door andere Leden, gematigd en/of gecontroleerd door Funky Fish op basis van objectieve toetsingscriteria. Indien een melding of controle een overtreding door het Lid van enige wet of contractuele verplichtingen onthult, kunnen de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, en met name van het Artikel "Beëindiging", worden toegepast.

In het geval Funky Fish aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen door een Lid van verplichtingen die uit de wet of deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, zal het Lid Funky Fish vrijwaren van alle claims of schadeloosstellingen tegen Funky Fish, inclusief maar niet beperkt tot volledige vergoeding van kosten, inclusief de advocaat- en proceskosten.

7.3 Koppelingen ("links")
Funky Fish of derden kunnen koppelingen vermelden naar andere websites of naar andere bronnen op Internet. Omdat Funky Fish geen controle heeft over deze externe sites en bronnen, kan Funky Fish niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid ervan, en evenmin voor de inhoud, advertenties, producten, Diensten of enig ander onderdeel op of van deze externe sites of bronnen. Alle problemen die betrekking hebben op een koppeling, moeten worden gemeld bij de beheerder of de webmaster van de desbetreffende site. Leden worden erop gewezen dat de Gebruiksvoorwaarden van de externe sites en bronnen van toepassing zijn bij het raadplegen en/of gebruikmaken ervan.

Als een Lid via een zoekopdracht die op de website van Funky Fish is opgegeven, terechtkomt op sites, webpagina's of forums waarvan de inhoud en/of het doel in strijd is met de Nederlandse wetgeving, wordt het Lid aangeraden de desbetreffende site te verlaten om mogelijke juridische sancties te voorkomen.

7.4 Beperking van aansprakelijkheid
Funky Fish kan uitsluitend door een Lid aansprakelijk worden gesteld wanneer voor een rechter het overtuigend bewijs geleverd is dat Funky Fish een onrechtmatige daad heeft gepleegd en het Lid dientengevolge schade heeft geleden. Funky Fish is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van een Lid, indien het gedrag van het Lid heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade die hij/zij stelt te hebben geleden. Funky Fish zal bijvoorbeeld niet aansprakelijk zijn voor de directe of indirecte schade die een Lid lijdt indien het Lid de Gebruiksvoorwaarden niet of niet correct heeft nageleefd.

7.5 Vrijwaring
Lid garandeert dat het door hem ingevulde profiel en de door hem op funkyfish.nl geplaatste informatie, waaronder mede begrepen berichten, blogs en foto’s geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Lid vrijwaart Funky Fish B.V. volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op funkyfish.nl, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat het betreffende inhoud inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.


Artikel 8. Beëindiging

Leden kunnen hun registratie bij Funky Fish op elk gewenst moment zonder opgaaf van reden beëindigen op de daartoe bestemde pagina van de Funky Fish website. Een dergelijke beëindiging wordt geacht gelding te hebben vanaf de eerste werkdag nadat Funky Fish het verzoek tot beëindiging van de registratie heeft ontvangen. Bij een vroegtijdige beëindiging van het Abonnement door het Lid wordt geen restitutie verleend door Funky Fish voor de resterende periode dat het Abonnement geldig was.

Onverminderd de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geldt dat Funky Fish het account van het Lid zonder voorafgaand bericht of waarschuwing zal opheffen, indien het Lid een ernstige wanprestatie pleegt. Deze opheffing heeft dezelfde gevolgen als wanneer het Lid zelf opzegt.

Onverminderd de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden geldt dat Funky Fish het account van het Lid, in geval het Lid de bepalingen van de overeenkomst overtreedt, zal opheffen. Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van Funky Fish om alle door haar geleden schade te vorderen van het Lid, zijn/haar begunstigde en wettelijk vertegenwoordiger(s), ter compensatie van de schade als gevolg van dergelijke overtredingen.

Het Lid zal per e-mail worden geïnformeerd over of een bevestiging ontvangen van de opheffing van zijn/haar account. Persoonlijke gegevens van het Lid worden verwijderd op zijn/haar verzoek of na afloop van de wettelijk vastgestelde periode die volgt op de opheffing van de account van het Lid.

Herroepingsrecht
Door het doen van een betaling is met uw toestemming direct gestart met het uitvoeren van onze dienst. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht binnen 14 dagen worden er kosten à € 8,- in rekening gebracht en krijgt u de rest teruggestort. U kunt uw verzoek kenbaar maken via het Europese modelformulier voor herroeping of via ons online reactieformulier.

Annuleringsvoorwaarden

Reizen
Reis geboekt? Controleer dan je annuleringsverzekering voor de annuleringsvoorwaarden.

Evenement
Een kaartje voor een evenement is na betaling niet meer te annuleren. Het kaartje kan echter wel aan iemand anders gegeven worden.
Wanneer Funky Fish een evenement annuleert, dan krijgt de klant het geld van de ticket terug. Funky Fish is bij annulering van een evenement niet verantwoordelijk voor andere kosten die de klant heeft gemaakt m.b.t. het betreffende evenement.


Artikel 9. Overeenkomst tussen het Lid en Funky Fish

Deze Gebruiksvoorwaarden en de pagina's van de Funky Fish-site waarop deze Gebruiksvoorwaarden betrekking hebben, vormen een overeenkomst waarin de relatie tussen het Lid en Funky Fish wordt vastgelegd. Deze voorwaarden prevaleren boven en vervangen alle voorwaarden die eerder zijn overeengekomen, zelfs als deze eerdere voorwaarden niet expliciet zijn ingetrokken of gewijzigd, en vormen het geheel aan rechten en plichten van Funky Fish en het Lid.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Gebruiksvoowaarden volledig van kracht blijven. Bovendien, indien een partij bij deze overeenkomst nalaat actie te ondernemen op een overtreding van de Gebruiksvoorwaarden door de andere partij, wordt dit niet aangemerkt als het doen van afstand door de eerst genoemde partij om bij toekomstige overtredingen actie te ondernemen.


Artikel 10. Toevoegingen van Funky Fish op de Gebruiksvoorwaarden

Funky Fish mag deze Gebruiksvoorwaarden ten allen tijde wijzigen. Zodra de wijzigingen op de Funky Fish site zijn geplaatst, zal het Lid op de hoogte worden gebracht van de aard van de wijzigingen. De wijzigingen zullen een maand nadat deze op de website zijn geplaatst in werking treden.

Het Lid kan zich in de volgende situatie bevinden:
10.1 De termijn van de door het Lid aangeschafte Abonnement is nog niet afgelopen:
In dit geval mag het Lid eisen dat de Gebruiksvoorwaarden die van kracht waren op het moment dat hij/zij het Abonnement verkreeg, blijven gelden totdat de termijn van het Abonnement is verstreken.

10.2 De termijn waarvoor het Abonnement was aangeschaft is verstreken: In dit geval is het het Lid toegestaan om op elk gewenst moment, binnen de vier maanden volgend op de dag dat de nieuwe Gebruiksvoowaarden van kracht zijn geworden, gebruik te maken van de procedure zoals beschreven in het Artikel "Beëindiging". Na deze periode van vier maanden worden de nieuwe Gebruiksvoorwaarden geacht te zijn geaccepteerd door het Lid, tenzij het betreffende Lid de wens kenbaar heeft gemaakt zijn/haar account te willen opheffen. Leden worden daarom verzocht om de meest recente versie online op de site te lezen.


Artikel 11. Jurisdictie en toepasbaar recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing. In geval van een geschil omtrent de uitleg van een begrip of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. Op grond van dwingendrechtelijke bepalingen van openbare orde zijn de rechtbanken van Nederland uitsluitend bevoegd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan.


Artikel 12. Over Funky Fish

Funky Fish® is eigendom van Funky Fish B.V. Funky Fish, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nr. KvK: 32120414, met het hoofdkantoor op het volgende adres: Funky Fish B.V., Hoge Naarderweg 8, 1217 AE, Hilversum, NL vertegenwoordigd door de heren R. Brands, algemeen directeur, en M.J. Brands, algemeen directeur.

Bij eventuele vragen kun je via het contactformulier met Funky Fish contact opnemen.